Quan trắc môi trường sản xuất, lao động tại Doanh nghiệp

  •  Quan trắc môi trường sản xuất, lao động tại Các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng làm việc là hoạt động Giám sát môi trường định kỳ quy định tại Luật bảo vệ môi trường. Hoạt động này rất cần thiết để đánh giá xem liệu Quá trình sản xuất Doanh nghiệp có gây ô nhiễm, có thực hiện đúng biện pháp Bảo vệ môi trường như Cam kết đã nêu tại Kế hoạch BVMT hoặc DTM mà Doanh nghiệp lập khi thực hiện dự án.
  • Là việc lấy các mẫu không khí, mẫu khí thải, mẫu nước thải, nước mặt, nước ngầm.. đất.. đem về Phòng thí nghiệm phân tích và trả lại kết quả cho Doanh nghiệp về các thành phần hóa học, sinh học của Chúng. Từ đó đưa ra các biện pháp tư vấn, khắc phục, hiệu chỉnh hệ thống xử lý môi trường. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.
  • Hải Tín là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong việc thực hiện việc lấy mẫu, phân tích, làm báo cáo gửi các Cơ quan quản lý nhà nước Liên quan đến mọi hoạt động quan trắc môi trường.

Các căn cứ thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

* Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
  • Căn cứ thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
  • Căn cứ thông tư số 43/2015/ TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, chỉ thị môi trường và số liệu quan trắc môi trường.

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam

  • Các quy chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo thông tư 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ TN&MT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan.

Phạm vi và nội dung công việc

  • Thực hiện chương trình quan trắc định kỳ trong khu vực Công ty Cổ phần dược Phúc Vinh.
  • Quan trắc các thông số không khí, nước ngầm, nước thải, đất với tần suất 06 tháng/lần.
  • Xác định các nguồn gây tác động, chất gây ô nhiễm chủ yếu của khu vực dự án;  xác định vấn đề, đối tượng ảnh hưởng, các tác động của khu vực dự án; xác định ranh giới khu vực quan trắc và dự báo các tác động hoặc những biến đổi có thể xảy ra trong khu vực quan trắc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *