Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1/ Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2/ Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Khoản 1, Điều 18, Luật bảo vệ môi trường quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

“a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.”

Danh mục các Dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và khoản 3 Mục I, Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chủ dự án của các đối tượng được quy định trên có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3/ Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 6, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.

– Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư này.

– Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

4/ Thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

“a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định này, trừ các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Nghị định này;

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Nghị định này;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.”

5/ Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bước 2: Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, kiểm tra hồ sơ;  trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ

Bước 4: Phê duyệt và gửi kết quả

6/ Thời hạn giải quyết

– Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Thời hạn thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

7/ Kết quả thực hiện

– Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Tín chuyên cung cấp dịch vụ làm đánh giá tác động môi trường với tiêu chí chất lượng, đảm bảo tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Mong được sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp.

————————————————————————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *